ENG CHN HOME 

 

 

 
 
               
  Introduction Courses Scholarships Students' Life Bulletin About NZ  
  초대의 말 일반 영어 MEC & EMC 선교장학생 교육 운영 지침 공지 사항 국가 개요  
  학교 소개 IELTS 교역자 및 자녀 장학혜택 학생 복지 Q & A 역사 문화  
  교육 환경 TESOL TKT 인턴쉽 장학생 연간 교육 일정   자연 환경  
  학교 위치 중고생 현지학교 장학관 소개 Activities & Events   교육 제도  
  언론 보도 자료 방학 집중 영어 연수          
  교 직 원 공립학교 연수          
    OET 간호          
    학비          
               
     

연수 관련 문의 및 접수처 : Auckland Edinburgh College admin@aec.ac.nz